Visie

Op 'De Opstap' is de onderwijsaanpak groepsgericht als het kan, individueel als het moet. In grote lijnen wordt er gewerkt met een jaarklassensysteem. Dat betekent, dat door de methodes de leerstof per jaar verdeeld wordt. 

De leerlingen zitten meestal in een combinatiegroep. Er wordt rekening gehouden met verschillen. Elke leerling wordt vanaf groep 3 gevolgd in zijn ontwikkeling door middel van het Cito-leerlingvolgsysteem. In groep 1 en 2 gebeurt dit aan de hand van een observatiesysteem. Er is een goede zorgstructuur. Wie moeite heeft met de leerstof krijgt extra hulp en oefenstof. Leerlingen die zich de leerstof vlot eigen maken, krijgen extra opdrachten. 

 

Wat zijn voor ons belangrijke onderwijskundige doelen? 

 • we streven naar een ononderbroken ontwikkelingsproces
 • de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen staan bij ons centraal
 • naast de basisvaardigheden vinden we de ontwikkeling van sociale, motorische en creatieve vaardigheden belangrijk voor de totale ontwikkeling van ieder kind 
 • op onze school willen we onderwijs geven dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van de kinderen 
 
Welke middelen zetten we in?
1. Een breed en gevarieerd leerstofaanbod dat :
 • eigentijds is en voldoet aan de kerndoelen en de referentieniveaus
 • rekening houdt met individuele verschillen tussen kinderen  
 • maatwerk biedt waar dat mogelijk en wenselijk is 
 • maatschappelijk relevant is 
 • mogelijkheden biedt tot differentiatie en zelfstandig werken 
2. Een onderwijsaanpak, die groepsgericht is als het kan en individueel als het moet. In grote lijnen wordt er gewerkt in een jaarklassensysteem. Dit betekent, dat door de methodes de leerstof per jaar verdeeld wordt. De leerlingen zitten meestal in een combinatiegroep
3. Een helder zorgsysteem, waardoor de zorg voor en hulp aan kinderen die dat nodig hebben geregeld is
4. Methodegebonden en methode-ongebonden toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en waar nodig om ons onderwijsaanbod aan te passen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen
5. Aandacht en tijd voor sociaal-emotionele ontwikkeling met inzet van de lessen van de Kanjertraining en het LOVS Zien! 
6. Zorgen voor een uitdagende leeromgeving
7. Zorgen voor een veilige sfeer
8. Laagdrempeligheid richting ouders. 
 
Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen de lesstof op een eigen manier verwerken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie. Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet.

 

Visie 21ste vaardigheden

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21ste eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en –constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat door ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere rol speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:

 • Samenwerken en communiceren
 • Kritisch en creatief denken
 • ICT basisvaardigheden en mediawijsheid
 • Probleemoplossend denken 
 • Informatievaardigheden
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • Planmatig werken

 

Visie op identiteit

Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Daarnaast kunnen leerlingen in de groepen 7 en 8 kiezen voor vormingslessen gegeven door externe deskundigen, die worden aangesteld via Vormingsonderwijs. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.